Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

PASIEKIPETRYKA.PL

(dalej jako „Regulamin”)

§1 Definicje

 1. Administrator Danych Osobowych: LNR Tomasz Petryka, ul. Polna 37B, 26-902 Grabów nad Pilicą, NIP 8121858312 
 2. Adres pocztowy - położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 3. Adres reklamacyjny: LNR Tomasz Petryka, ul. Polna 37B, 26-902 Grabów nad Pilicą.
 4. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem https://sklep474060.shoparena.pl/pl/i/Czas-i-koszty-dostawy/4 zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 5. Dane kontaktowe -  LNR Tomasz Petryka, ul. Polna 37B, 26-902 Grabów nad Pilicą, e-mail: pasiekipetryka@gmail.com, telefon: +48 665499439.
 6. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.
 7. Dane wrażliwe – są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, danych o karalności, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
 8. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem https://sklep474060.shoparena.pl/pl/i/Czas-i-koszty-dostawy/4.
 9. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późniejszymi zmianami) i innymi stosownymi przepisami prawa.
 10. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 11. Kodeks cywilny – Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (t.j. Dz.U z 2022 r., poz. 1360 z późniejszymi zmianami).
 12. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 845 późniejszymi zmianami).
 13. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 14. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie Towarów na podstawie wyborów Klienta.
 15. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta lub Przedsiębiorca.
 16. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Klienta.
 17. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Klient lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 18. Pełnomocnik - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, upoważniona przez Klienta do odbioru Towaru ze Sklepu Stacjonarnego, przekazania mu go do rąk własnych lub także zapłaty za zamówiony Towar. Pełnomocnik może być przedstawicielem firmy kurierskiej lub przewozowej współpracującej ze Sklepem i nie może być osobą nietrzeźwą.
 19. Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr
 20. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem https://sklep474060.shoparena.pl/pl/i/Czas-i-koszty-dostawy/4
 21. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1823 z późniejszymi zmianami).
 22. Polityka prywatności - zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Klientów, prawa Klientów i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem: https://pasiekisadowskich.pl/strona/polityka_prywatnosci
 23. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późniejszymi zmianami).
 24. Przedmiot umowy – Towary i ich dostawa na warunkach wynikających z Umowy.
 25. Przedsiębiorca – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 26. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna, która nabywa towary od Sprzedawcy w ramach umowy sprzedaży bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 27. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedawcę w sklepie.
 28. Rejestr UOKiK – rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
 29. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
 30. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca Przedmiotem umowy.
 31. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.pasiekipetryka.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.
 32. Sprzedawca - LNR Tomasz Petryka, ul. Polna 37B, 26-902 Grabów nad Pilicą, NIP 8121858312, KONTO BANKOWE: 97 1050 1777 1000 0092 7835 7224 ING Bank Śląski S.A.
 33. Autopay - operator płatności online.
 34. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 35. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
 36. Towar –  prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 37. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i Przedsiębiorców na prawach Konsumenta lub umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego w przypadku Przedsiębiorcy.
 38. Zamówienie  – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Klienta a zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, oraz, w przypadku zakupu napojów alkoholowych lub zestawów je zawierających, ustalenie Pełnomocnika wyznaczonego do odbioru i przekazania Towarów w Miejscu wydania rzeczy.

 

§2 Zobowiązania Sprzedawcy

1. Zgodnie z art. 8 ustawy o prawach konsumenta przed zawarciem Umowy Sprzedawca zobowiązany jest do poinformowania Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta o (w zakresie, w jakim dotyczy Towarów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę):

 1. głównych cechach świadczenia, z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta;
 2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, i numerze, pod którym został zarejestrowany, adresie, pod którym prowadzi przedsiębiorstwo, i numerze telefonu przedsiębiorstwa;
 3. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakichkolwiek innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę Sprzedawca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a także wszystkich kosztów, które Konsumenta lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta jest zobowiązany ponieść;
 4. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
 5. przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność świadczenia z umową;
 6. treści usług posprzedażnych i gwarancji;
 7. czasie trwania Umowy lub - gdy Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony lub ma ulegać automatycznemu przedłużeniu - o sposobie i przesłankach wypowiedzenia Umowy; 

2. Zgodnie z art. 10  ustawy o prawach konsumenta najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta woli związania się Umową  Sprzedawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedawcy.

3. Zgodnie z art. 12 ustawy o prawach konsumenta najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta woli związania się Umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

 1. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta;
 2. swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
 3. adresie przedsiębiorstwa Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerze telefonu, pod którymi Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą;
 4. adresie, pod którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit. c,;
 5. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę Sprzedawca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych miesięcznych płatności;
 6. indywidualnym dostosowaniu ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jeżeli Sprzedawca takie stosuje;
 7. kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;
 8. sposobie i terminie zapłaty;
 9. sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
 10. sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do w/w ustawy;
 11. kosztach zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od Umowy, które ponosi Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - kosztach zwrotu Towaru, jeżeli ze względu na swój charakter Towary te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
 12. obowiązku zapłaty przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta poniesionych przez Sprzedawcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta odstąpi od Umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 tej ustawy;
 13. braku prawa odstąpienia od Umowy na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta lub okolicznościach, w których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta traci prawo odstąpienia od Umowy;
 14. przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność świadczenia z Umową;
 15. istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
 16. Kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;
 17. czasie trwania Umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
 18. minimalnym czasie trwania zobowiązań Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta wynikających z Umowy;
 19. wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta jest zobowiązany spełnić na żądanie Sprzedawcy;
 20. funkcjonalności Towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony;
 21. mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności Towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych;
 22. możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
 23. innym środku komunikacji online, jeżeli taki środek Sprzedawca dodatkowo udostępnia, który:

 

 • gwarantuje zachowanie pisemnej korespondencji pomiędzy Konsumenta lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta a Sprzedawcą, w tym daty i godziny takiej korespondencji,
 • spełnia wymogi trwałego nośnika,
 • umożliwia szybkie i efektywne kontaktowanie się Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta ze Sprzedawcą;


4. Zgodnie z art. 12a ustawy o prawach konsumenta najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta woli związania się Umową na odległość dostawca internetowej platformy handlowej ma obowiązek poinformować Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta, w sposób jasny i zrozumiały oraz odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość, o:

 1. ogólnych informacjach udostępnionych w specjalnej części interfejsu internetowego, która jest bezpośrednio i łatwo dostępna ze strony, na której prezentowane są oferty, dotyczących głównych parametrów decydujących o plasowaniu w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym ofert przedstawionych Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w wyniku wyszukiwania, oraz względnym znaczeniu tych parametrów w porównaniu z innymi parametrami;
 2. tym, czy osoba trzecia oferująca towary, usługi lub treści cyfrowe na internetowej platformie handlowej jest przedsiębiorcą - na podstawie oświadczenia tej osoby złożonego dostawcy internetowej platformy handlowej;
 3. niestosowaniu przepisów dotyczących konsumentów do Umowy zawieranej na internetowej platformie handlowej, jeżeli stroną tej umowy oferującą towary, usługi lub treści cyfrowe nie jest Sprzedawca;
 4. podziale obowiązków związanych z umową, która jest zawierana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta na internetowej platformie handlowej, pomiędzy osobę trzecią oferującą towary, usługi lub treści cyfrowe a dostawcę internetowej platformy handlowej.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientom Towarów zgodnych z Umową.

 

§3 Zobowiązania Klienta

1. Przed zawarciem Umowy Klient zobowiązany jest do:

 1. zapoznania się z cechami charakterystycznymi Towaru przedstawionymi przez Sprzedawcę,
 2. upewnienia się, że cechy Towaru odpowiadają jego potrzebom w szczególności w zakresie wymiarów Towaru i ograniczeń architektonicznych (jeśli występują) miejsca przeznaczenia Towaru.

2. Po zawarciu Umowy Klient zobowiązany jest do:

 1. zapłaty ceny Towaru, kosztów Dostawy lub dodatkowych kosztów - zgodnie z Umową,
 2. odebrania Towaru w umówionym terminie.

3. Klient zobowiązany jest do współpracy ze Sprzedawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy.

 

§4 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

 1. dodanie do koszyka produktu;
 2. wybór rodzaju dostawy;
 3. wybór rodzaju płatności;
 4. wybór miejsca wydania rzeczy;
 5. wybór pełnomocnika do wydania rzeczy;
 6. zaakceptowanie Regulaminu przez Klienta;
 7. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę” i zaakceptowanie Regulaminu przez Klienta.
 8. Zawarcie Umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.

3. Realizacja Zamówienia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta na koncie Sprzedawcy, co powinno nastąpić w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedawcę. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

4. Realizacja Zamówienia Przedsiębiorcy płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy, a Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy.

5. Realizacja zamówienia Przedsiębiorcy może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedawcy o na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

6. Wysłanie Przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla Zamówień złożonych z wielu Towarów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą złożenia Zamówienia.

7. Zakupiony Przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Klienta rodzajem Dostawy do wskazanego przez Klienta w zamówieniu Miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami.

8. Decydując się na wysyłkę paletową Zamówienie zostaje dostarczone przez przewoźnika lub Pełnomocnika z dostawą przed budynek bez usługi wnoszenia paczek do wnętrza budynku.

9. Chcąc otrzymać fakturę VAT należy podczas składania Zamówienia zaznaczyć wybór "firma" w polu "Dane adresowe" oraz podać wszystkie poprawne dane wraz z numerem NIP. Umieszczenie niepoprawnych danych do faktury może skutkować nieotrzymaniem faktury. Pole "Uwagi" służy wyłącznie do umieszczania informacji dotyczących zamówionych produktów oraz wysyłki, np. zmiana daty doręczenia.

 

§5 Ceny towaru i płatności

1. Ceny Towaru podawane są w polskich złotych (PLN) oraz określone są w wartości brutto, tj. zawierają podatki oraz inne daniny publiczne należne w związku z zakupem Towaru, a tym samym stanowią całkowity wymiar świadczenia należnego Sprzedawcy od Klienta w związku z zakupem Towaru.

2. Cena jednostkowa Towaru uważana jest za wiążąco uzgodnioną pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z chwilą złożenia Zamówienia.

3. Składając zamówienie Klient może wybrać następujące sposoby płatności: 

 1. Płatność przy odbiorze - za pobraniem u dostawcy (dotyczy tylko zamówień wysyłanych na terenie Polski);
 2. Płatność przelewem online - płatność za pośrednictwem Blik, przelew online za pośrednictwem wybranego banku, płatność kartami płatniczymi (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), lub inne równoważne;
 3. Płatność przelewem tradycyjnym.
 4. Operatorem płatności online jest Autopay

4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności.

5. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni kalendarzowych następujących po dniu, w którym otrzymał wiadomość e-mail z potwierdzeniem Zamówienia.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w § 5 ust. 5 za uprzednim poinformowaniem Klienta.

7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

§6 Dostawa

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące formy dostawy Zamówienia:

 1. przesyłka kurierska realizowana za pośrednictwem kuriera InPost lub DHL lub DPD, wg wyboru Klienta, po wcześniejszej przedpłacie,
 2. przesyłka kurierska pobraniowa realizowana za pośrednictwem kuriera InPost lub DHL lub DPD, wg wyboru Klienta,
 3. przesyłka kurierska odbierana przez Klienta w punkcie odbioru InPost Paczkomaty 24/7, po wcześniejszej przedpłacie.

2. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Zamówienia za granicę wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD (paczka do 25 kg). Czas dostarczenia przesyłki i koszt dostawy różnią się w zależności od kraju. 

3. Koszt dostawy Towaru jest uzależniony od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. 

4. Dostawa za pośrednictwem punktów odbioru InPost Paczkomaty 24/7 dostępna jest przy zamówieniach do 250 zł ze względu na gabaryt.

5. Wysyłka paletowa to koszt 250 zł i jest dostępna przy zamówieniu o wartości powyżej 2700 zł. Czas realizacji zamówienia paletowego jest zależny od jego wielkości i ustalany jest indywidualnie. Decydując się na wysyłkę paletową Zamówienie zostaje dostarczone przez przewoźnika z dostawą przed budynek bez usługi wnoszenia paczek do wnętrza budynku.

6. Dostawa Towaru na rzecz Klienta jest dokonywana niezwłocznie (najczęściej Towar jest wysyłany następnego dnia roboczego), zazwyczaj do 3-5 dni roboczych, najpóźniej jednak do 30 dni, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Termin 30-dniowy liczy się od dnia zapłaty, a w przypadku wyboru dostawy za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy (otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia od Sprzedawcy).

7. Jeżeli wartość zamówionych Towarów przekracza 199,00 zł Sprzedawca pokrywa koszty dostawy Zamówienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie ze sposobem dostawy wybranym przez Klientowi, dostępnym w formularzu Zamówienia. W przypadku, gdy Sprzedawca udostępni Klientowi kody rabatowe powodujące obniżenie ceny Towaru i w rezultacie zastosowania takiego kodu rabatowego wartość zamówionych Towarów spadnie poniżej 199,00 zł, koszty dostawy Zamówienia pokrywa Klient.

 

§7 Niezgodność towaru z Umową

1. W razie braku zgodności Towaru z Umową Klientowi Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przysługują względem Sprzedawcy uprawnienia określone poniżej.

2. Towar jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego: 

 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
 2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

3. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową, musi:

 1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 2. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
 3. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 4. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
 • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
 • przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o zawarciu Umowy.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową w zakresie, o którym mowa w §7 ust. 2, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w §7 ust. 2, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:

 1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
 2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią.

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową.

7. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z Umową określonego w § 7 ust. 6, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

8. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument lub Przedsiębiorca z   uprawnieniami Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.

9. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca  na prawach Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.

10. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość Towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.

11. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

12. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta Towar na swój koszt.

13. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

14. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

15. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z §7 ust. 9 powyżej;
 2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową zgodnie z §7 ust. 10 do §7 ust. 13 powyżej;
 3. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
 4. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych od §7 ust. 8 do §7 ust. 13 powyżej;
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

16. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.

17. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

18. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach  Konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o obniżeniu ceny.

19. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.

20. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.

21. W razie odstąpienia od Umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

22. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który zawarł Umowę, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik, z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 11 – 14.

3. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: LNR Tomasz Petryka, ul. Polna 37B, 26-902 Grabów nad Pilicą, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj. pasiekipetryka@gmail.com. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.

5. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru, lub dostarczenia przez Konsumenta, lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca  na prawach Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. W wypadku odstąpienia od Umowy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.

9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

10. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

13. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

14. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

15. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.

 

§9 Umowa zawierana z Przedsiębiorcą

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów będących Przedsiębiorcami. 

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, jeśli po zawarciu Umowy wyjdą na jaw okoliczności niezależne od Sprzedawcy, a uniemożliwiające jej realizację, np. braki magazynowe. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3. Celem zwrotu Towaru Klient będący Przedsiębiorcą powinien złożyć do Sprzedawcy wniosek o zwrot Towaru, przy czym Sprzedawcy przysługuje jednostronne prawo podjęcia decyzji na podstawie całokształtu okoliczności faktycznych sprawy, czy wniosek o zwrot Towaru uwzględnić

4. Wniosek przysługuje w odniesieniu do Towaru:

 1. który nie był używany z wyjątkiem czynności zwykłego zarządu;
 2. jest w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu z wyjątkiem czynności zwykłego zarządu (tj. obejrzenia i sprawdzenia produktu) i jest kompletny (tj. zawiera metki, etykiety);
 3. który nie jest wymieniony w pkt. 11 poniżej.

5. Przedsiębiorca może się zwrócić do Sprzedawcy z wnioskiem o przyjęcie zwrotu Towaru w terminie 14 od dnia doręczenia Towaru Przedsiębiorcy.

6. Z zastrzeżeniem ust. 11 poniżej, wniosek o zwrot może dotyczyć zarówno całego Zamówienia (tj. wszystkich Towarów ujętych w Zamówieniu), jak też tylko niektórych Towarów ujętych w Zamówieniu.

7. Wniosek o przyjęcie zwrotu Towarów powinien zostać wysłany listem poleconym na adres LNR Tomasz Petryka, ul. Polna 37B, 26-902 Grabów nad Pilicą, (z dopiskiem „Zwrot”) lub mailem na adres pasiekipetryka@gmail.com. Do wniosku powinna zostać dołączona kopia lub skan dowodu zakupu zwracanych Towarów.

8. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę wniosku o przyjęcie zwrotu Towaru Sprzedawca w terminie 14 dni wyśle do Przedsiębiorcy drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, informację o swojej decyzji co do wniosku. Brak odpowiedzi poczytuje się jako odpowiedź odmowną, która nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń.

9. W przypadku akceptacji wniosku o zwrot towaru Umowa uważana jest za niezawartą, a Sprzedawca oraz Przedsiębiorca zobowiązani są zwrócić sobie wzajemnie wszystko to, co było przedmiotem świadczenia. W takim wypadku Przedsiębiorca powinien niezwłocznie dostarczyć Towar do Sprzedawcy na adres: LNR Tomasz Petryka, ul. Polna 37B, 26-902 Grabów nad Pilicą. W wypadku odsyłania Towaru do przesyłki ze zwracanym Towarem Przedsiębiorca powinien dołączyć oryginał dowodu zakupu Towaru. Sprzedawcy przysługuje prawo powstrzymania się ze zwrotem ceny sprzedaży do czasu pokwitowania odbioru Towaru oraz sprawdzenia jego stanu. 

10. Przedsiębiorca jest zobowiązany należycie zabezpieczyć zwracany Towar w celu uchronienia go przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu, które mogą być powodem odrzucenia zwrotu.

11. Dla uniknięcia wątpliwość Sprzedawca informuje, że zwrotowi w trybie niniejszego paragrafu nie podlegają następujące Towary:

 1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dokonaniu Dostawy;
 2. w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 3. w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

15. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy.

16. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

17. W razie przesłania Towaru do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 

18. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.

19. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy do wysokości faktycznie poniesionej, lecz każdorazowo nie wyższej niż jeden tysiąc złotych, jeśli koszty dostawy poniesione przez Przedsiębiorcę będą wyższe. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

20. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 

 

§10 Gwarancja

1. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie internetowej Sklepu.

 

§11 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest spółka: LNR Tomasz Petryka, ul. Polna 37B, 26-902 Grabów nad Pilicą, NIP 8121858312.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych Kupującego reguluje "Polityka prywatności", zamieszczona na stronie Sklepu internetowego www.pasiekipetryka.pl.

 

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Pozasądowe rozwiązywania sporów z Konsumentami na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich i ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej prowadzi podmiot uprawniony, którym jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej Delegatura w Płocku, ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock, strona www.wiih.org.pl.

2. Klient będący Konsumentem ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między takim Klientem a Sprzedawcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

 

§13 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

3. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Sklep Internetowy będzie informować poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego, w przypadku Użytkowników zapisanych do Newslettera lub posiadających aktywne Konto Klienta - w formie wiadomości mailowej.

Inni klienci kupili również
Świeca z wosku pszczelego lew
Świeca z wosku pszczelego lew

12,00 zł

szt.
Miód nektarowo-spadziowy mały
Miód nektarowo-spadziowy mały

24,00 zł

Miód wielokwiatowy mały
Miód wielokwiatowy mały

20,00 zł

Miód nawłociowy mały
Miód nawłociowy mały

24,00 zł

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl